สัมมนา “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 (1st CMU Developer Day)”

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 (1st CMU Developer Day)” เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (CMU Developer Community)  ที่จะช่วยให้การพัฒนาระบบสารสนเทศของส่วนกลางและของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่จะนำไปสู่ความเป็น Single Database ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้ในอนาคต ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งหมด 96 ท่าน

 

ข้อมูลเมื่อ : 28/2/2561 13:55:23