โครงการฝึกอบรมและทดสอบระดับความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Drill Simulation)

โครงการฝึกอบรมและทดสอบระดับความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Drill Simulation)

เพื่อสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  และเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยในปัจจุบัน

ในวันที่ 23  มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงทะเบียน -- คลิก --

ตรวจสอบรายชื่อ --คลิก--เอกสารประกอบการบรรยาย -- คลิก--

ข้อมูลเมื่อ : 28/2/2561 14:11:57
 Download File
กำหนดการ ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย ดาวน์โหลด