อบรมซอฟต์แวร์ระบบความปลอดภัยสำหรับเครื่องแม่ข่ายลูกข่าย Antivirus (End Point Security)

อบรมซอฟต์แวร์ระบบความปลอดภัยสำหรับเครื่องแม่ข่ายลูกข่าย Antivirus (End Point Security)

ความน่ากลัวของภัยคุกคามในโลก Cyber ในปัจจุบัน กับ Best Practice สำหรับการใช้งาน office scan ที่ทำให้ท่านปลอดภัยจากภัย Cyber

ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 (TTN) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

*ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ/ส่วนงาน เข้ารับการอบรม จำนวนไม่เกิน 2 ท่าน

ลงทะเบียน --คลิก--

ตรวจสอบรายชื่อ --คลิก--

เอกสารประกอบการอบรม --คลิก--

 

ข้อมูลเมื่อ : 9/4/2561 15:12:27
 Download File
เอกสารประกอบการอบรม ดาวน์โหลด