จัดโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันี่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณพัชร์ กัลยาณมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับชำนาญการ) เป็นวิทยากร

 

ข้อมูลเมื่อ : 9/4/2561 15:29:15