ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยอันจะทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตของบุคลากรและความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้งการรับมือกับเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ เช่นเหตุแผ่นดินไหวเป็นต้น โดยการฝึกอบรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดไฟไหม้ การแบ่งประเภทของเพลิง การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ วิธีใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย และการซ้อมปฏิบัติแผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟตามแผน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

ข้อมูลเมื่อ : 9/8/2561 10:04:45