การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (Phase2)

การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (Phase2)  เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและชั้นตอนในการดำเนินโครงการฯ รวมถึงนโยบายในการใช้งาน SSID ใหม่ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม  ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ลงทะเบียนภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 -

 

**ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ/ส่วนงาน จำนวนไม่เกิน 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุม**

ลงทะเบียน -- คลิก --

กำหนดการ -- คลิก --

ตรวจสอบรายชื่อ -- คลิก --

ข้อมูลเมื่อ : 30/4/2561 15:50:39
 Download File
กำหนดการ ดาวน์โหลด