ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ CMU e-Document

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document) สำหรับรองหัวหน้าส่วนงานฝ่ายบริหาร เลขานุการส่วนงาน หัวหน้างานบริหารธุรการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยระบบ e-document ของทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 250 คน

 

ข้อมูลเมื่อ : 3/5/2561 13:28:22