พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง และกรอบความร่วมมือพิเศษ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการให้ทันสมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล   (Digital University)  จึงได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT อย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายจำนวนกว่า 2,700 จุด และในอนาคตได้กำหนดเป้าหมายเพื่อให้มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) เพิ่มขึ้น 3,000 จุด ทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ทั้งสิ้นกว่า 6,000 จุด ในราวต้นปี 2562 เพื่อครอบคลุมการให้บริการเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยของพื้นที่ใช้งานเพื่อการเรียนการสอน การพักอาศัยและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงและกรอบความร่วมมือพิเศษ เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมทั้งภายในองค์กร การพัฒนาบุคลากร และระบบการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามร่วมกับผู้บริหารจาก บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 8/5/2561 16:16:11