การใช้งานเครื่องมือสื่อสารองค์กรหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (office365)

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ลานนาคอม จำกัด จัดการอบรมประชาสัมพันธ์การใช้งานเครื่องมือสื่อสารองค์กรหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (office365) ภายในงานอบรมมีการบรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การทำงานร่วมกันด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย การสร้างสื่อการสอน แบบสอบถามแบบดิจิทัลด้วยตนเอง และกรณีศึกษาการใช้งาน office365 ในการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดงานกิจกรรมการอบรม และได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Microsoft คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจภาคการศึกษา บริษัทลานนาคอม จำกัด และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก ITSC ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม 210 คน

 

ข้อมูลเมื่อ : 22/5/2561 11:07:48