งานวันคล้ายวันสถาปนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์

คุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์  รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณสุรางค์ เสมอใจ เลขานุการสำนักฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์  ในวันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการนำเสนอบทความวิชาการ/วิจัย (Poster/Oral) การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และกิจกรรม Workshop 

ข้อมูลเมื่อ : 3/7/2561 10:19:02