ประธานกรรมการอำนวยการ

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์

เลขาธิการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.)

กรรมการอำนวยการ

คุณณัฐวัชร์ วรนพกุล

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ

ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์

ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คุณวิบูลย์ ภัทรพิบูล

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)