ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ. ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 053943801

รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ. ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ

รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 053943804

อาจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ นภารัตน์

รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 053943804

ผศ. ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ

รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 053943804