ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ. ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย

ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ นภารัตน์

รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ. ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์

รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ชาติชาย ดวงสอาด

รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ