ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ. ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย

ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 053-943804

รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ นภารัตน์

รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 053-943804

ผศ. ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์

รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 053-943804

ผศ.ดร.ชาติชาย ดวงสอาด

รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 053-943804