หัวหน้าฝ่ายเทคนิคและปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรีภาณุ ปิ่นมาศ

วิศวกร (ระดับชำนาญการพิเศษ)

( หัวหน้าฝ่ายเทคนิคและปฏิบัติการ )

เทคนิคปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยโทสมชาย ตากันทะ

วิศวกร

นายวิชัย โสภณทวีทรัพย์

พนักงานช่าง

นายสุกฤต วงค์ขัด

พนักงานช่าง

นายเกตุ วงค์ขัด

พนักงานสถานที่

  • 053943000

นายประเสริฐ บัวใส

พนักงานขับรถยนต์