หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสัจจะ ตันจันทร์พงศ์

วิศวกร

( หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ )

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชัยรัตน์ จันพินิจ

วิศวกร

นายนวิน ธรรมรักษ์

วิศวกร

นายสันติ เซี่ยงวงษ์

วิศวกร

ว่าที่ร้อยตรีศุภวิทย์ วรรณภิละ

วิศวกร

นายนิติธร พิชัยยา

วิศวกร

นายปฐมพงศ์ แผ้วสาสน์

วิศวกร

นายนรานนท์ อธิมา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสิรภัทร อุ่นแก้ว

วิศวกร

นายภูมิไท แก้วคำเครือ

วิศวกร

นางสาวถมหทัย จิโน

นักจัดการงานทั่วไป

นายพนม พิณเสนาะ

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

นางสาวพรนภา ปัญญาดี

วิศวกร