หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

นายโอภาส หมื่นแสน

วิศวกร

ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

นายวรจักร ชัยแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสุริยา เขื่อนขัน

วิศวกร

นายธนภัทร สุโพธิณะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์