เลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสุรางค์ เสมอใจ

เลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • 053943814

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสายใจ ใจเย็น

พนักงานปฏิบัติงาน

( หัวหน้างานบริหารทั่วไป )

 • 053943806

งานบริหารทั่วไป

นางสาวเฌอกานต์ วสุมดี

พนักงานปฏิบัติงาน

( งานบุคคล )

 • 053943806

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตหรา ชัยคำมา

พนักงานปฏิบัติงาน

( งานสารบรรณและเช่าใช้สถานที่ )

 • 059943822/0882750975

นางนุชรินทร์ อานุภาพภราดร

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

( เลขานุการผู้บริหาร/งานสารบรรณ )

 • 053943822

นางสาวกุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล

พนักงานปฏิบัติงาน

( เลขานุการผู้บริหาร )

นายวีระ แก้วขัด

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 • 053943808

หัวหน้างานนโยบาย การเงินและประกันคุณภาพ

นางสุภาพ สิทธิพานิช

พนักงานปฏิบัติงาน

( หัวหน้างานนโยบาย การเงินและประกันคุณภาพ )

 • 053943813

งานนโยบาย การเงินและประกันคุณภาพ

นางเพียงพิศ กิจเจริญวิศาล

นักการเงินและบัญชี

( งานการเงินการคลัง )

 • 053943812

นางสาวสุภาพร ปัญญาเฟือน

นักการเงินและบัญชี

( งานการเงินการคลัง )

 • 053943812

นางสาวสุกัญญา คุณยศยิ่ง

นักการเงินและบัญชี

( งานการเงินการคลัง )

 • 053943812

นางสาวสุดฤทัย ไชยมงคล

พนักงานปฏิบัติงาน

( งานพัสดุ )

 • 053943807

นางสาวสุนิสา มะโนลิ

พนักงานปฏิบัติงาน

( งานพัสดุ )

 • 053943807

นางสาวมณีวรรณ ขะเร่แฮ

พนักงานปฏิบัติงาน

( งานพัสดุ )

 • 053943807

นางสาวมาริสา แย้มโกสุมภ์

พนักงานปฏิบัติงาน

( งานนโยบายและแผน/งานประกันคุณภาพ )

 • 053943813

นายสุกฤษฎิ์ นาระต๊ะ

พนักงานปฏิบัติงาน

( งานนโยบายและแผน/งานประกันคุณภาพ )

 • 053943813

งานนวัตกรรมการบริการ

นายพัชร์ กัลยาณมิตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

( งานนวัตกรรมการบริการ )

 • 053943800

นางสาวพัชรินทร์ ตันผัด

พนักงานปฏิบัติงาน

( งานนวัตกรรมการบริการ )

 • 053943800

นางสาวจันทร์จิรา ทาสิทธิ์

พนักงานปฏิบัติงาน

( งานนวัตกรรมการบริการ )

 • 053943800

ดร.ณฐนันท์ กาญจนคูหา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • 053943800

นายนัทนภัทร แสวงดี

พนักงานปฏิบัติงาน

( งานนวัตกรรมการบริการ )

 • 053943800

นางสาวอำไพ อัศวกิตติกวิน

นักวิชาการศึกษา