ความเป็นมา

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 นั้น นับเป็นโอกาสในการรวมหน่วยงานเดิมสององค์กร คือ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ที่ได้ดำเนินการมากว่า 25 ปี และสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2545 มารวมเข้าด้วยกันอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ "สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ" ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมาวิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเป้าหมาย

เป็นศูนย์กลางการให้บริการหลักที่ได้รับการรับรองมาตรฐานพันธกิจ
 1. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเพื่อการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล


ค่านิยม
 • I : Innovative เน้นความคิดที่แปลกใหม่ และ สร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน และการเรียนรู้
 • T : Team-Driven การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือกัน เอื้อเฟื้อต่อกัน ร่วมมือ รวมใจและแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างเป็นระบบ และนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
 • S : Service-Oriented เอาใจใส่การบริการต้องคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เป็นหลัก โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน
 • C : Continuous Improvement การปรับปรุงด้วยระบบคุณภาพมีการตรวจสอบ ประเมินและ พัฒนางานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง


ยุทธศาสตร์สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอที (Digital Infrastructure)
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (Digital Administration)
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Technology Applications for 21st Century Teaching and Learning)
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับนวัตกรรมการบริการ (Technology Development for Service Innovation)

  อัลบั้ม