หัวหน้าฝ่ายฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

นางสาวจริยา ลิ้มจีระจรัส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

นางสาวเยาวภา จรัสสันติจิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

( ระดับชำนาญการพิเศษ )

นายวรากร คิดคำนวน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวจีรนันท์ ขัดทา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาววรินทิพย์ วิริยะนราทิพย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายชีวิน บัวผัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวกนกวรรณ วสันตพันธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวศิริพร ก้อนคำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอมรรัตน์ บุญมาทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายณทฉัตรชัย สะวัง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวณัฐพัชร์ ปะนันชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายศุภฤกษ์ วนพานิช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวรจักร ชัยแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายปรเมศวร์ พูลประสาธน์พร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอมรรัตน์ มาทา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวพรทิพย์ แก้วคำมา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวปพิชญา วังคำฟู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวชิดชมัยภรณ์ กันใหม่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายคุณากร กาตาสาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวัชรพงษ์ แสงศรีจันทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสมฤทธิ์ เฑียรเดช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเกรียงไกร กอบแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายกิติศักดิ์ ยะมะโน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายจิรกิตต์ สายวังจิตต์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายชยณัฐ พันชน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาววรรณภรณ์ มะโนวรรณา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวสุพัตรา ฟองบัว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวณัฏฐ์วลัช นันทิสิงห์

พนักงานปฏิบัติงาน