หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

นางสาวจริยา ลิ้มจีระจรัส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

( หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ )

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

นางสาวเยาวภา จรัสสันติจิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

( ระดับชำนาญการพิเศษ )

นายวรากร คิดคำนวน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวจีรนันท์ อุดมสม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาววรินทิพย์ วิริยะนราทิพย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายชีวิน บัวผัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวกนกวรรณ วสันตพันธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวศิริพร ก้อนคำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอมรรัตน์ บุญมาทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายณทฉัตรชัย สะวัง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวณัฐพัชร์ ปะนันชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายศุภฤกษ์ วนพานิช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายปรเมศวร์ พูลประสาธน์พร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอมรรัตน์ มาทา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวพรทิพย์ แก้วคำมา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวปพิชญา วังคำฟู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายคุณากร กาตาสาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวัชรพงษ์ แสงศรีจันทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสมฤทธิ์ เฑียรเดช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเกรียงไกร กอบแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายกิติศักดิ์ ยะมะโน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายจิรกิตต์ สายวังจิตต์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายชยณัฐ พันชน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาววรรณภรณ์ มะโนวรรณา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวสุพัตรา ฟองบัว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวณัฏฐ์วลัช นันทิสิงห์

นักจัดการงานทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรี วสันต์ แพทย์รัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายกิติศักดิ์ ณ ถลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์