CMU IT LIFE สำหรับนักศึกษา

คู่มือ “CMU IT Life” สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำบริการไอทีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้บริการโดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Service Center) หรือ ITSC เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศบริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ การเข้าใช้บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา (ITSC Corner) และระบบเครือข่ายไร้สาย (Jumbo Net) รวมทั้ง การใหบริการด้านไอทีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้แนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้น ของระบบและบริการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาตลอดการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดคู่มือได้ด้านล่าง