หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่

นางสาวจาริตา ประทีปะเสน

พนักงานปฏิบัติงาน

( นักออกแบบสื่อ )

 • 053-9843820

งานออกแบบสื่อ

นางสาวจาริตา ประทีปะเสน

พนักงานปฏิบัติงาน

( นักออกแบบสื่อ )

 • 053-9843820

นางสาวธิดาทิตย์ จันคนา

พนักงานปฏิบัติงาน

( นักออกแบบสื่อ )

 • 053-9843855

นายคณิศร เดชะประทุมวัน

พนักงานปฏิบัติงาน

( นักออกแบบสื่อ )

 • 053-9843856

นายพนาสิทธิ์ พันธ์ศรี

พนักงานปฏิบัติงาน

( นักออกแบบสื่อ )

 • 053-9843863

งานออกแบบและพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์

นายวชิระ นิจบุญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • 053-9843863

นายทวีศักดิ์ เบ้าเงิน

นักช่างศิลป์

 • 053-9843863

นายเอกนรินทร์ บัวจันทร์

นักช่างศิลป์

 • 053-9843863

นายเฉลิมไทย ขันทะ

นักช่างศิลป์

 • 053-9843863

นายสุริยัน หมอยา

พนักงานปฏิบัติงาน

 • 053-9843863

นายประพันธ์พงศ์ ฉิมดี

พนักงานปฏิบัติงาน

 • 053-9843863

นายณัฐพล เครือคำ

นักช่างศิลป์

 • 053-9843863

นายนลธวัช ปรางค์เจริญ

พนักงานปฏิบัติงาน

 • 053-9843863

นายศิริพงศ์ วุฒิเดช

พนักงานปฏิบัติงาน

 • 053-9843863

งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

นางสาวจิระวดี จิระกังวาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • 053-9843817

นายอนุรักษ์ ศรีชัยวิทย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • 053-9843861

นางวนิดา ขันชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • 053-9843817

นายเขมรัฐ ฟักเขียว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • 053-9843817