หัวหน้าฝ่ายส่งมอบเทคโนโลยีและโซลูชัน

นางสาวจาริตา ประทีปะเสน

นักจัดการงานทั่วไป

( หัวหน้าฝ่ายส่งมอบเทคโนโลยีและโซลูชัน )

 • 053-943820

งานออกแบบสื่อ

นางสาวจาริตา ประทีปะเสน

นักจัดการงานทั่วไป

( หัวหน้าฝ่ายส่งมอบเทคโนโลยีและโซลูชัน )

 • 053-943820

นางสาวธิดาทิตย์ จันคนา

นักจัดการงานทั่วไป

( นักออกแบบสื่อ )

 • 053-943855

นายคณิศร เดชะประทุมวัน

นักจัดการงานทั่วไป

( นักออกแบบสื่อ )

 • 053-943856

นายพนาสิทธิ์ พันธ์ศรี

นักจัดการงานทั่วไป

( นักออกแบบสื่อ )

 • 053-943863

นายปณิธาน กิจประเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไป

 • 053-943863

งานออกแบบและพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์

นายวชิระ นิจบุญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • 053-943863

นายทวีศักดิ์ เบ้าเงิน

นักช่างศิลป์

 • 053-943863

นายเอกนรินทร์ บัวจันทร์

นักช่างศิลป์

 • 053-943863

นายเฉลิมไทย ขันทะ

นักช่างศิลป์

 • 053-943863

นายสุริยัน หมอยา

นักจัดการงานทั่วไป

 • 053-943863

นายประพันธ์พงศ์ ฉิมดี

นักจัดการงานทั่วไป

 • 053-943863

นายณัฐพล เครือคำ

นักช่างศิลป์

 • 053-943863

นายนลธวัช ปรางค์เจริญ

นักจัดการงานทั่วไป

 • 053-943863

นายศิริพงศ์ วุฒิเดช

นักจัดการงานทั่วไป

 • 053-943863

นายธนาศักดิ์ วงศ์ศรีใส

นักช่างศิลป์

 • 053-943863

งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

นางสาวจิระวดี จิระกังวาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • 053-943817

นายอนุรักษ์ ศรีชัยวิทย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • 053-943861

นางวนิดา ขันชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • 053-943817

นายเขมรัฐ ฟักเขียว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • 053-943817