การอบรม Unlocking the Potential of Al An Overview of Azure OpenAl Service

ปัจจุบันเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่พูดถึงและน่าจับตามองคือ เทคโนโลยี Generative Pre-trained Transformer (GPT) แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ ที่ได้รับการฝึกในการนำข้อความจำนวนมหาศาลมาสร้างข้อความใหม่ที่คล้ายกับข้อความที่มนุษย์เขียนขึ้น และสามารถนำไปใช้กับงานต่างๆได้ กระทั่งนำมาช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานกลางที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งเป็นตัวแทนในการจัดทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ บริษัทลานนาคอม จำกัด เพื่อให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจากที่ผ่านมา Microsoft ได้มีการเปิดบริการ Azure OpenAI Service อย่างเป็นทางการ เข้าสถานะ General Availability (GA) ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงถึงโมเดล AI ที่ทันสมัยที่สุดในโลก เช่น GPT-3.5, Codex และ Dall?E 2 ปัจจุบัน Azure เป็นระบบ public cloud เพียงแห่งเดียวที่ให้บริการซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ AI พร้อมความสามารถในการเพิ่มและขยายขนาดจำนวนมาก บริษัท AI ชั้นนำของโลกก็ยังเลือกใช้ Azure เพื่อพัฒนานวัตกรรม AI ดังนั้นสำนักฯ เห็นถึงความสามารถของเทคโนโลยี จึงจัดอบรมในหัวข้อ "Unlocking the Potential of Al An Overview of Azure OpenAl Service" ภายใต้โครงการบริการความรู้ทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักพัฒนาระบบของคณะและส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และนำมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบได้อย่างเหมาะสมให้กับนักพัฒนาระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านนี้ คุณธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชำญเดช Microsoft AI MVP โดยการอบรมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อัลบั้ม