รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่สื่อดิจิทัลและโสตทัศนูปกรณ์)

ด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เพื่อมาปฏิบัติงาน ด้านสื่อดิจิทัลและโสตทัศนูปกรณ์ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่ ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 19,452 บาท 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง (สำเนาหลักฐานลงลายมือชื่อผู้สมัครทุกฉบับ) ได้ที่ งานบริหารบุคคล สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ http://itsc.cmu.ac.th/ กำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด - คลิก -

ใบสมัคร - คลิก -

อัลบั้ม