ขอแสดงความยินดีกับวิศวกรฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับ Certificate ระดับสากล

ตามที่ Data Center ศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ ITSC ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

.

ITSC ให้ความสำคัญในการสร้างมาตรฐาน และพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง

จึงได้มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้ และเข้าทดสอบใบประกาศวิชาชีพต่าง ๆ

เพื่อแสดงถึงความสามารถและความชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะของตนเอง

อันจะช่วยสนับสนุนการทำงาน ในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ได้อย่างสมบูรณ์

.

ทั้งนี้ ITSC ขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของวิศวกร

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับ Certificate ระดับสากล

จาก CompTIA , VMware และ Cisco ได้แก่

.

คุณสันติ เซี่ยงวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร

ได้รับ CompTIA Security Analytics Professional (CSAP)

สอบผ่าน ComTIA Security+ และ CompTIA Cybersecurity Analyst+ (CySA+)

.

คุณสิรภัทร อุ่นแก้ว ตำแหน่ง วิศวกร

ได้รับ VMware Certified Professional

Data Center Virtualization 2022

(2V0-21.20: Professional VMware vSphere 7.x)

.

คุณนิติธร พิชัยยา ตำแหน่ง วิศวกร

และ คุณปฐมพงศ์ แผ้วสาสน์ ตำแหน่ง วิศวกร

ได้รับ Cisco Certified Specialist - Enterprise Core

.

คุณภูมิไท แก้วคำเครือ ตำแหน่ง วิศวกร

ได้รับ Cisco Certified Network Associate (CCNA)

.

ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ITSC จึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาบริการ และบุคลากร

ให้มีความเชี่ยวชาญ และเท่าทันต่อเทคโนโลยียิ่งขึ้นไป

อัลบั้ม