สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส “CMU ITA AWARDS 2022”

กองแผนงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมอบรางวัล CMU-ITA AWARDS 2022 ให้กับคณะ และส่วนงานของมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “นโยบายและการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี เป็นผู้บรรยาย และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ 5 ส่วนงาน อีกทั้งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร ประธานคณะทำงานตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัย ให้การสรุปผล “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565” และประกาศผลการประเมินของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้คะแนนตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งสำนักฯ เป็น 1 ใน 10 ส่วนงานจากทั้งหมด 46 ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลและโล่เกียรติยศองค์กรโปร่งใส “CMU ITA AWARDS 2022”   

อัลบั้ม