การประชุมชี้แจง "การสำรวจจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สายเพิ่มภายในส่วนงาน"

ITSC มุ่งเน้นการพัฒนาบริการ JumboPlus ให้ครอบคลุมกับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดประชุมชี้แจง "การสำรวจจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สายเพิ่มภายในส่วนงาน" สำหรับผู้บริหารที่กำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ดูแลระบบสารสนเทศของส่วนงาน เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนงานกับส่วนกลาง ในการสำรวจความต้องการอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพิ่มเติมของผู้ใช้งานจริงในแต่ละคณะ/หน่วยงานขึ้น และจะได้นำไปจัดทำแผนการขยายจุดให้บริการต่อไปในอนาคตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 พ.ศ. 2565-2569 ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ซึ่งจากผลสำรวจของการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากคณะ/หน่วยงานในเรื่องการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย JumboPlus พบว่าแต่ละหน่วยงานยังมีความประสงค์ให้เพิ่มจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจาย สัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ทั้งในปัจจุบัน และอีก 1-2 ปีข้างหน้า ทั้งนี้สำนักฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ผู้อำนวยการ และ ผศ.ดร. ศุภกิจ อาวิพันธุ์ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งหัวหน้าและบุคลากรจากฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มาร่วมบรรยายและชี้แจงการเพิ่มจุดติดตั้งกระจายสัญญาณระบบเครือข่าย การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 203 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและผ่านระบบออนไลน์ 

อัลบั้ม