สำนักฯ จัดการสัมมนา "การสำรองข้อมูลให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามและ Ransomware" สำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานมหาวิทยาลัย

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท เวอร์ริทัส โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในด้านโซลูชั่นด้านการสำรองและกู้คืนข้อมูล (backup and recovery) และการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (business continuity) ได้ร่วมกันจัดการสัมมนาในหัวข้อ "การสำรองข้อมูลให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามและ Ransomware" เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ ให้กับบุคลากรผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถดำเนินงานตามแนวทางในการปฏิบัติในการสำรองข้อมูล ที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูล จากเหตุอุปกรณ์ขัดข้อง หรือการโจมตีทางไซเบอร์ไนรูปแบบต่าง ๆ ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินกิจกรรมระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพของหน่วยงานและอย่างต่อเนื่อง วิทยากร Principal System Engineer บริษัท เวอร์ริทัสโฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และวิศวกรจากฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักฯ มาร่วมบรรยายให้ความรู้ โดยการสัมมนาจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 203 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อัลบั้ม