รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1) ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

2) เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3) ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือกมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

4) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรือจริยธรรมอย่างร้ายแรง หรือเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจริยธรรม

5) ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติด่างพร้อย หรือมีมลทินมัวหมอง

.

สามารถ download ใบสมัครได้ที่ http://itsc.cmu.ac.th หรือ

ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป (งานบุคคล)

ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานแนบประกอบการสมัคร คือ ใบสมัครและประวัติส่วนตัว (Resume)

.

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 7 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

.

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้จากเอกสารดังแนบ

 

อัลบั้ม