รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ
1. ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท
2. เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือกมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี โดยต้องดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
4. ในกรณีที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน เนื่องจากไม่มีการแบ่งงานในหน่วยงานนั้น หรือมีการแบ่งงานในหน่วยงานนั้น แต่ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่ครบ 4 ปี คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะพิจารณาตามความเหมาะสม
5. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย หรือจริยธรรมอย่างร้ายแรง หรือเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจริยธรรม
6. ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติด่างพร้อย หรือมีมลทินมัวหมอง

สามารถ download ใบสมัครดังเอกสารแนบ หรือ ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป (งานบุคคล) ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานแนบประกอบการสมัคร คือ ใบสมัครและประวัติส่วนตัว (Resume) ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้จากเอกสารดังแนบ

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 **

**สอบสัมถาษณ์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567**


อัลบั้ม