ITSC เข้าพบเพื่อรับฟังเสียงลูกค้าเกี่ยวกับบริการระบบเครือข่ายไรสาย (Jumbo Net)

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณะผู้บริหาร และ หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้รับบริการมาพิจารณาทบทวนและวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริการด้านระบบเครือข่ายไร้สายให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งสำนักฯ ยังได้นำเสนอบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร และส่วนงานที่ได้เข้าพบ ซึ่งในเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้เข้ารับฟังแล้วจำนวน 8 ส่วนงาน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไป เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาสัญญาณให้ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

อัลบั้ม