ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

    

    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากตอ้นรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการประชุมทางไกล และการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อใช้ดำเนินการต่างๆในการติดต่อ ประสานงาน และงานประชาสัมพันธ์ตามภารกิจงานต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้เยี่ยมชมห้องประชุม และ Studio ภายในสำนักฯ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมจำนวน 11 ท่าน อัลบั้ม