Series: Thai MOOC Online Tour

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) ร่วมกับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Thai MOOC สัญจรออนไลน์ (ครั้งที่ 3) เพื่อบอกเล่าสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง POST COVID จากแม่ข่าย THAI MOOC ในภูมิภาคต่าง ๆ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นวิทยากร ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00-20.00 น.

อัลบั้ม