สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นไปตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกรูปแบบอย่างจริงจัง หลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานของสำนักฯ ทุกคนไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด และผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี ทั้งก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563

อัลบั้ม