Power BI Desktop for Analytics

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Power BI Desktop for Analytics ให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของแพลตฟอร์ม Open Data เพื่อการพัฒนาเมืองและการเชื่อมโยงข้อมูลระดับพื้นที่ด้วยโปรแกรม Power BI สามารถจัดทำฐานข้อมูล และนำเสนอข้อมูลด้วย Visualization ในรูปแบบที่หลากหลายและเข้าใจง่าย ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 46 คน 

อัลบั้ม