ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราฏภัชเชียงราย

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 14 ท่าน โดยรองศาสตรจารย์ ดร. จักรพงศ์ นาทวิชัย ผู้อำนวยการสำนักฯ ให้การต้อนรับ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการให้บริการในยุค New Normal บรรยายโดยงานนวัตกรรมการบริการ และเรื่องการบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บรรยายโดยหัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งเข้าศึกษาศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 114 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อัลบั้ม