การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการ”

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นในการสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสำนักฯอีกทั้งสร้างองค์ความรู้และทักษะการวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการ เพื่อมั่นใจว่าบุคลากรของสำนักฯ มีความรู้ความเข้าใจการให้บริการ สามารถเปรียบเทียบกับผลงานให้ผู้ใช้บริการได้อย่างยุติธรรมและคุ้มค่าจากการใช้ทรัพยากร รวมทั้งช่วยวางแผนกลยุทธ์ด้านการเงินและการตัดสินใจในการบริหารเงินรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการดำเนินแผนงานของสำนักฯ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการ” สำหรับบุคลากรของสำนักฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อบุญ เอกะสิงห์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพรรณ ตระการศิรินนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการ อีกทั้งให้บุคลากรสำนักฯ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการ โดยการอบรมได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 114 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

อัลบั้ม