โครงการตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security Awareness) ประจำปี 2563


    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security Awareness)  ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security Awareness) มากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณกษิภัท ธนิตธนาคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จำกัด เป็นวิทยากร ในวัน• วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

อัลบั้ม