รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งมอบเทคโนโลยีและโซลูชัน

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งมอบเทคโนโลยีและโซลูชัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
2) เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3) ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือกมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
4) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรือจริยธรรมอย่างร้ายแรง หรือเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจริยธรรม
5) ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติด่างพร้อย หรือมีมลทินมัวหมอง

สามารถ download ใบสมัครได้ที่ http://itsc.cmu.ac.th หรือ ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป (งานบุคคล) ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานแนบประกอบการสมัคร คือ ใบสมัครและประวัติส่วนตัว (Resume) ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 มกราคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้จากเอกสารดังแนบ**  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 17 มกราคม 2567 **
** สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 202 **