แนวทางการใช้งานซอฟต์แวร์ Oracle VirtualBox

ตามที่มีการตรวจพบว่ามีการใช้งาน Oracle VirtualBox ในการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ (Virtual Machine) สำหรับการติดตั้งเพื่อใช้งานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งแม้จะเป็นการใช้งานระบบดังกล่าวในแพ็คเกจ Basic แต่อาจเกิดการละเมิดสิทธิ์การใช้งานทันที หากมีการดาวน์โหลดส่วนขยาย (Extension) มาใช้งาน
.
ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการดาวน์โหลดเกินจำนวนสิทธิ์ในอนาคต สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอให้ทุกส่วนงานดำเนินการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณของส่วนงานฯ หรือ พิจารณาเลือกใช้ซอฟต์แวร์อื่นทดแทน
.
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศยังคงจัดเตรียมซอฟต์แวร์พื้นฐาน (อาทิ ระบบปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนสำนักงาน) และ จัดดำเนินการจัดซื้อซอฟต์แวร์อื่น ๆ ร่วมกันกับส่วนงานในกรณีที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในทุกส่วนงาน

อัลบั้ม