งานเสวนา “Cyber Security Awareness for Education”

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการหาแนวทางป้องกันข้อมูลสำคัญทางสารสนเทศ รวมไปถึง Application ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการป้องกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่างถูกต้อง สืบเนื่องมาจาก การที่ได้มีพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับส่วนงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ สำนักฯ จึงได้ร่วมกับสำนักคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดกิจกรรมในรูปแบบของการเสวนาขึ้น เพื่อให้ส่วนงานต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2561 และสามารถเตรียมตัว ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เช่น ข้อมูลภายในโรงพยาบาลรั่วไหล ข้อมูลสำคัญนักศึกษา ซึ่งต่อไปคาดว่าจะมีผลกระทบกับธุรกิจ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน การเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนาวาอากาศเอกอมร ชมเชย รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และคุณพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล อดีตผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ SIPA สาขาภาคเหนือตอนบน เป็นวิทยากร โดยมี ผศ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ
โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในการเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ประชาชนทั่วไป จึงทำให้มีจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมรับฟังการเสวนาทั้งหมด 288 คน
ในการนี้นาวาอากาศเอกอมร ชมเชย รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ข้อมูล คำแนะนำเพื่อนำไปปรับใช้สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต่อไป

อัลบั้ม