ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มการบริการข้อมูลด้านสังคมและชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการหลวง

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นักวิจัยจากโครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มการบริการข้อมูลด้านสังคมและชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการหลวง จำนวน 9 ท่าน โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ให้การต้อนรับ พร้อมกับคุณสัจจะ ตันจันทร์พงศ์ หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การบรรยายในเรื่องการบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อีกทั้ง ให้การศึกษาศูนย์ข้อมูลและบริการข้อมูลกลาง (Data Center) ของมหาวิทยาลัย และเป็นตัวอย่างของหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐานสากล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำไปเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 209 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อัลบั้ม