สำนักฯ ร่วมเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการจัดประชุม "The 3rd Workshop on the Quality Standardization of University's ICT System and Management (AUN-ICT)"

จากโครงการและจัดการประชุมความร่วมมือการกำหนดมาตรฐานคุณภาพระบบ ICT และการจัดการของมหาวิทยาลัย ASEAN University Network ซึ่งได้จัดการประชุมครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2566 ที่จังหวัดภูเก็ต และครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ในปีเดียวกัน ณ กรุงเทพมหานคร หลังจากที่การประชุมมีมหาวิทยาลัยในอาเซียนเข้าร่วมหารือกว่า 25 มหาวิทยาลัย ที่ต้องการยกระดับ และเพิ่มความสามารถของสถาบันการศึกษาในประเทศเครืออาเซียน จึงได้จัดการประชุมเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ The 3rd Workshop on the Quality Standardization of University's ICT System and Management (AUN-ICT) เจ้าภาพโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกทั้ง สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักผู้ประสานเพื่อดำเนินการจัดการประชุมฯ เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ และดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (Executive Director of ASEAN University Network) ประธานเปิดงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มาอัพเดตความคืบหน้าจากการประชุมในครั้งก่อน เพื่อให้บรรลุภารกิจตามนโยบายการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในภาคอุดมศึกษาของอาเซียน เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนกรอบ AUN-ICT และมาตรฐานด้านดิจิทัลและไอที นอกจากนี้เป็นการสร้างเครือข่าย AUN-ICT ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถด้านเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในระดับอุดมศึกษา นำมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนมาสานต่องานมาตรฐานคุณภาพครบวงจรระดับภูมิภาค ซึ่งมีมหาวิทยาลัยใครเครือข่ายเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

อัลบั้ม