สำนักฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยนของนักธุรกิจทั่วภาคเหนือ ในหัวข้อ “Digital Transformation (พาธุรกิจก้าวสู่ยุคดิจิทัล)”

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) จัดงานเสนอความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อจัดทำหลักสูตรดิจิทัลทรานฟอร์เมชัน ในองค์กร สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจภาคเหนือ ในหัวข้อ “Digital Transformation (พาธุรกิจก้าวสู่ยุคดิจิทัล)” ในรูปแบบเวที ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างเต็มภาคภูมิ ซึ่งเป็นความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการ SME จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ ในการนำประโยชน์ของ Digital Transformation ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานจากรองศาสตราจารย์ ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย อีกทั้ง รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คณะทำงานจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ร่วมเวทีหารือ แลกเปลี่ยน แนะนำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร Digital Transformation ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของภาคเหนือ พร้อมเปิดโอกาสให้การซักถามและใช้กิจกรรมแสดงความคิดเห็นด้วยการโหวตของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม นอกจากนี้ ยังแบ่งกลุ่มลักษณะของธุรกิจ เพื่อให้สัมภาษณ์ หรือ Focus Group โดยทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานยังได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมเวทีดังกล่าวอีกด้วย โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อัลบั้ม