การสัมมนาหัวข้อ “Higher Education IT Infrastructure”

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการสัมมนาในหัวข้อ “Higher Education IT Infrastructure” ให้กับบุคลากรผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งได้เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีระบบเครือข่ายแบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกฎหมายที่สำคัญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถนำความรู้และข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ และเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่สำคัญของหน่วยงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ต่อไป โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ดวงสอาด รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งภายในการสัมมนา ได้จัดการบรรรยายเรื่อง “PDPA Update พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย มาให้ความรู้และติดตามกฎหมายที่สำคัญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้ง ผศ.ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังถือโอกาสบรรยายในเรื่อง “CMU IT Infrastructure and Cyber Security” แนะนำฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ที่ปัจจุบันมีผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ตัวแทนจาก บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณธิติ พิพัฒน์ธนวงศ์ Enterprise Networking Specialist บรรยายเรื่อง “Technology Update and Design Network for Future” และ คุณประพันธ์กรณ์ วงศ์เมธา Systems Architect Specialist บรรยายเรื่อง “Switching and Wireless CFS Update and Demo” ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมการสัมมนา โดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านระบบออนไลน์

อัลบั้ม