การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

    

    ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันส่งผลให้รูปแบบการประชุมปรึกษาหารือทั้งในหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน จำเป็นต้องดำเนินการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสำนักงานมหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นหน่วยงานกลางที่เป็นศูนย์รวมของการประชุมของคณะกรรมการต่าง ๆ 


    กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงจัดโครงการอบรมเรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในวันนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่เป็นเลขาการประชุมและผู้ควบคุมระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  


อัลบั้ม