ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สนับสนุนและผลักดันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล และไม่หยุดที่จะพัฒนาการให้บริการในส่วนของระบบสารสนเทศต่างๆ พร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งมีสาย (LAN) และไร้สาย (Wi-Fi) ที่ครอบคุลมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน รวมไปถึงการดำเนินงานของบุคลากรและนักศึกษา ให้ได้รับความสะดวก สบายมากที่สุด พร้อมมุ่งหวังให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศและโลกได้ต่อไป คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงเล็งเห็นว่าสำนักฯ เป็นหน่วยงานตัวอย่างที่จะสามารถนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้ จึงเข้าศึกษาดูงานของสำนักฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 114 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศุภกิจ อาวิพันธุ์ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และยังได้แบ่งปันประสบการณ๋ในหัวข้อต่างๆ ทั้งในส่วนของการให้บริการระบบเครือข่าย การจัดการ Webometrics Ranking Universities การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 

อัลบั้ม