สำนักฯ ร่วมกับ สกมช. จัดการบรรยาย ทำความเข้าใจมาตรฐานการกำหนดคุณลักษณะความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ส่งหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจำนวน 3 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดความสำคัญของข้อมูล/สารสนเทศ ซึ่งนำไปสู่การเลือกมาตรการในการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เหมาะสม สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งปัจจุบันได้จัดตั้งฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นศูนย์รับมือ และประสานในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการกำหนดคุณลักษณะความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านไอทีส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญนาวาอากาศเอก เฉลิมชัย วงษ์เกตุ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) มาบรรยายและให้ความรู้ เพื่อนำสิ่งที่ได้ไปปรับใช้ เตรียมความพร้อมให้ส่วนงานของมหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถดำเนินการตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงฯ และตามประกาศได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อัลบั้ม