ITSC จัดเสวนาและ Workshop การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในการสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU HPC)

จากการดำเนินการโครงการการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในการสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU HPC) ที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งเปิดตัวระบบ และเปิดให้อาจารย์ นักวิจัย รวมไปถึงบุคลากรได้ร่วมใช้งานไปแล้วนั้น ในครั้งนี้ สำนักฯ ได้จัดเวที เสวนาวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในการสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ด้วยการเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอก ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ของสำนักฯ ที่ได้พัฒนาและให้บริการ มาร่วมเสวนาในหัวข้อ “ผลจากการใช้งานคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในงานวิจัย” เป็นการแชร์ประสบการณ์การใช้งานระบบเพื่องานวิจัยในสาขาต่างๆ และจัด Workshop การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในเบื้องต้น จนถึงการการสั่งการทำงานและการใช้ทรพยากร HPC ให้เหมาะสม อีกทั้งได้เปิดรับสมัครการขอใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ฯ รอบที่ 2 ผ่านเว็บไซต์ https://hpc.cmu.ac.th/ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อัลบั้ม