รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1)ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
2) เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3) ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือกมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
4) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรือจริยธรรมอย่างร้ายแรง หรือเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจริยธรรม
5) ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติด่างพร้อย หรือมีมลทินมัวหมอง
ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติด่างพร้อย หรือมีมลทินมัวหมอง

สามารถ download ใบสมัครดังเอกสารแนบ หรือ ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป (งานบุคคล) ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานแนบประกอบการสมัคร คือ ใบสมัครและประวัติส่วนตัว (Resume) ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้จากเอกสารดังแนบ

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 **

**สอบสัมถาษณ์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567**

อัลบั้ม