ประกาศเรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (อัตราค่าบริการผลิตสื่อออนไลน์ Digital & New Media และค่าบริการอื่นของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประกาศเรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (อัตราค่าบริการผลิตสื่อออนไลน์ Digital & New Media และค่าบริการอื่นของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ)


รายละเอียดดังเอกสารแนบ