ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องกำหนกประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องกำหนกประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 4/2562 (อัตราค่าเครื่องมือควบคุมประตูด้วยอุปกรณ์ไอโอที (IOT) ผ่านสมาร์ทโฟน)

ประกาศการรับเงินรายได้ ค่าอุปกรณ์ IOT - คลิก - 
หนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยเรื่องการประกาศรับเงินรายได้ - คลิก